Polityka prywatno?ci

1. Informacje oglne 

Poni?sza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez U?ytkownikw w zwi?zku z kontaktowaniem si? z Administratorem danych osobowych si? poprzez serwis margo-glass.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

Margo Marceli Golonka PPHU
Kraczkowa 1624
37-124 Kraczkowa

Kontakt do administratora  biuro@margo-glass.pl oraz poprzez profil portalu na Facebook

3. Bezpiecze?stwo powierzonych nam danych  zagwarantowane jest poprzez wewn?trzne procedury i zalecenia pozwalaj?ce zapobiec udost?pnieniu danych osobom nieupowa?nionym.  Wykonywanie  tych procedur podlega sta?ej kontroli, jak  rwnie? oceny zgodno?ci z odpowiednimi aktami prawnymi reguluj?cymi kwesti? ochrony danych.

4. Dane Osobowe przetwarzane s? na podstawie zgody wyra?anej przez U?ytkownika oraz w przypadkach, w ktrych przepisy prawa upowa?niaj? Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisw prawa lub w celu realizacji zawartej pomi?dzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u?ytkownikach i ich zachowaniach w nast?puj?cy sposb: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez u?ytkownika. 

7. Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obs?ugi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostan? sprzedane ani udost?pnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przys?uguje wgl?d osobie fizycznej, ktra je tam umie?ci?a. Osoba ta ma rwnie? praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatno?ci. Wszelkie zmiany b?d? ujawnione w serwisie w sposb umo?liwiaj?cy zapoznanie si? z nimi.

11. W Serwisie mog? pojawia? si? linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia?aj? niezale?nie od Serwisu i nie s? w ?aden sposb nadzorowane przez serwis toczarter.pl. Strony te mog? posiada? w?asne polityki dotycz?ce prywatno?ci oraz regulaminy, z ktrymi zalecamy si? zapozna?.