Szklarz ?a?cut

Szklane panele jako element u?ytkowo-dekoracyjny s? ju? bardzo cz?sto spotykane w naszych kuchniach, ?azienkach czy salonach. 

Ogromna ilo?? motyww jaka mo?e by? nadrukowana na tym szkle oraz ?atwo?? utrzymania w czysto?ci bez zb?dnych fug, jak to ma miejsce w przypadku p?ytek sprawia ?e ten element wyko?czenia  jest taka cz?sto wybierany  przez klientw do swoich domw czy firm. 

W firmie Margo Glass specjalizujemy si? w szkle, dlatego dla swoich klientw ?wiadczymy kompleksowe us?ugi od profesjonalnego pomiaru, przez projekt a? po sam monta? szk?a. Dzia?amy w takich miasta jak ?a?cut, Rzeszw, Przeworsk, Jaros?aw, G?ogw Ma?opolski, czy Ropczyce i D?bica.  Doje?d?amy do najmniejszych miejscowo?ci na terenie ca?ego podkarpacia. Margo Glass jako szklarz prcz szk?a z grafik? w swojej ofercie ma rwnie? szk?o jednokolorowe lacobel oraz r?nego rodzaju lustra.  Wycinamy w nich niezb?dne otwory takie jak np. pod kontakty. 

Wiele osb zastanawia si? jak i czym zagospodarowa? przestrze? w kuchni mi?dzy blatem a grnymi szafkami. Dzi? do wyboru mamy p?ytki, p?yt? meblow? i szk?o. Co do p?ytek nie unikniemy tutaj fug ktre z czasem czarniej? i brudz? si? a do tego mikro pory w gresie w ktrych zbieraj? si? bakterie do ktrych pozbycia si? potrzeba cz?sto ?r?cych ?rodkw czysto?ci. P?yty meblowe z kolei z czasem pod wp?ywem wilgoci i pary wodnej wyst?puj?cej w kuchni  puchn? i odbarwiaj? si?. Szk?o natomiast ma przewag? nad pozosta?ymi materia?ami tym ?e praktycznie nie ma fug, nie odbarwia si? ani nie odkszta?ca i na pewno nie puchnie. S? to zalety ktre wp?ywaj? na to ?e klienci tak cz?sto je wybieraj? i montuj? w miejscach gdzie tak wa?na jest praktyczno?? id?ca w parze ze sterylno?ci?.  Dlatego nikogo ju? nie dziwi ze szk?o znajdziemy cho?by w gabinetach lekarskich i dentystycznych., gdzie jak wiadomo sterylno?? odgrywa zasadnicza spraw? .  Mnogo?? grafik (na stronie adobestock.com mo?na ich znale?? prawie 100 milionw) sprawia, ?e klient ma odczucie indywidualno?ci i ?e to konkretne szk?o jest dedykowane dla niego. 

W?rd grafik znajdzie si? motywy przyrody: jak li?cie, kwiaty, zwierz?ta jak i krajobrazy: gr, wodospadw i jezior przez struktury cegie?, kamienia i marmuru, ko?cz?c na abstrakcji. Szk?o z grafik? montowane jest najcz??ciej na ?cianach (za pomoc? specjalnego kleju lub na ?rubach dystansowych), w opcji na wymiar, czyli z dok?adnym dopasowaniem do konkretnego miejsca. Przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru miejsca monta?u szk?a z grafik? jest bardzo wa?ne i wymaga pobrania wszystkich wymiarw ?ciany oraz uwzgl?dnienia ewentualnych wyci?? na kontakty, armatur? lub skosy.  Jednak?e trzeba pami?ta? ?e im mniej otworw tym lepiej. Szk?o jest wtedy bardziej wytrzyma?e i estetyczniej wygl?da. Ca?y proces nadruku sk?ada si? z kilku etapw aby finalnie efekt spe?ni? naj?mielsze oczekiwania nawet  najbardziej wybrednych klientw 

Szk?o z grafik? mo?na wykona? z r?nego rodzaju szk?a w tym z r?nej  jego grubo?ci co jest wa?ne przy du?ych formatach wyst?puj?cych cho?by w ?azienkach.  Szk?o takie mo?emy zlicowa? z p?ytkami tworz?c jednolita i g?adk?

Powierzchni?. Odpowiedni wybr zdj?cia sprawia ?e dane pomieszczenie staje si? bardziej przyjazne i ciep?e co jest tak wa?ne w domu gdzie szukamy odpoczynku i ukojenia po ca?ym dniu pracy. Szk?o nie odbarwia si? nie przejmuje zapachw ani nie ?uszczy si?. Bardzo ?atwo si? je czy?ci u?ywaj?c cho?by jedynie ?ciereczki nas?czonej wod? .   To wszystko stawia je na pierwszym miejscu jako element wyko?czenia nad innymi podobnymi materia?ami stosowanymi w tych wy?ej opisanych miejscach. Firma Margo Glass stanowi natomiast gwarant jako?ci b?d?c liderem na lokalnym rynku szklarskim.