Lacobel ?a?cut

W raz z up?ywem lat zmienia?y si? trendy, materia?y i sposoby upi?kszenia naszych wn?trz. Tyczy si?  to rozwi?za? stosowanych w naszych kuchniach, ?azienkach czy salonach. Dawne elementy wyko?czeniowe przechodz? w niebyt ust?puj?c nowoczesnym  rozwi?zaniom . Podobnie ma si? rzecz w przypadku elementw wyko?czeniowych p?ytek ceramicznych, szkliwionych, gresu, kafelek we wszystkich rodzajach i odmianach. Zadomowi?y si? w naszych domach na dobre, lecz ich przewaga z up?ywem lat nie jest ju? oczywista. Fugi ciemniej? z up?ywem czasu, wymagaj?c intensywnego szorowania przy pomocy ?r?cych ?rodkw czyszcz?cych. T?uszcz i bakterie zbieraj?ce si? w mikro-zakamarkach i porach zaprawy cementowej. Dochodz?ce do tego jeszcze odbarwienia powoduj? ?e wiele z nas szuka innych bardziej nowoczesnych i trwa?ych rozwi?za?.  

Od kilku lat do naszych domw coraz pewniej wkraczaj? szklane panele dekoracyjne. O ich zaletach ?wiadczy wiele cech: m.in. brak fug, idealnie g?adka powierzchnia, mo?liwo?? dowolnego zabudowania i praktycznie nieograniczone mo?liwo?ci aran?acji wn?trza. Mamy tu zarwno panele jednobarwne –  Lacobel, jak i panele z dowolna grafik?.  W firmie  Margo Glass zajmujemy si? oboma powy?szymi rodzajami szk?a uzupe?niaj?c ofert? o lustra. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi od pomiaru przez projekt w przypadku szk?a z grafik? sko?czywszy na profesjonalnym monta?u szk?a. Realizujemy swoje tematy nie tylko w Rzeszowie ale i w takich miastach jak: ?a?cut, Przeworsk, Jaros?aw, G?ogw Ma?opolski, Le?ajsk i wielu innych miejscowo?ciach na terenie wojewdztwa podkarpackiego. Doje?d?amy do najmniejszych miejscowo?ci dowo??c i montuj?c szk?o dla naszych klientw. 

Us?ugi szklarskie jakie ?wiadczymy to szlifowanie, fazowanie oraz wycinanie otworw w szkle. 

Lacobel jak ju? pisa?em wy?ej to szk?o jednokolorowe, ktre jest barwione w masie. W podstawowej wersji wyst?puje w grubo?ci 4 mm i 34 kolorach . Jego wymiary w standardowej tafli to 1605 mm na 2550 mm. W tej wersji szk?a nie mo?na hartowa?.  W Margo Glass mo?emy wykona? te? tzw lacobel plus gdzie grubo?ci szk?a jak i kolory mo?emy dostosowa? do potrzeb dostosowanych pod konkretnego klienta i jego zamwienia.  Szk?o takie mo?na wtedy te? hartowa? co jest istotne przy wyst?powaniu kuchenki gazowej i zrobi? je w wi?kszym formacie nawet do 321 cm ! Warunkiem jest to aby w pomieszczeniu by?a du?a przestrze? aby z tak? tafla wej?? i z ni? sie obrci?. 

Proces hartowania polega na podgrzaniu szk?a do odpowiednio wysokiej temperatury, a nast?pnie szybkim jego sch?odzeniu. Proces ten sprawia, ?e materia? staje si? bardziej wytrzyma?y a jego wygl?d zewn?trzny si? nie zmienia wci?? jest rwny i g?adki. W szkle mo?emy wyci?? potrzebne otwory np. na gniazdka.  Jednak?e trzeba pami?ta? i? czym mniej wyci?? i wci?? w lacobelu tym dla szk?a lepiej. Lacobel doskonale si? czy?ci zapewniaj?c niemal ?e sterylno??. W zawi?zku z tym tak cz?sto jest spotykany np. w gabinetach lekarskich i dentystycznych gdzie higiena odgrywa podstawow? spraw?. 

Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji na stronie Facebooka, gdzie zosta?y umieszczone najciekawsze zdj?cia z monta?y szk?a. Znajdziecie tu zarwno szk?o jednokolorowe jak lacobel po przez szk?o z grafik? i r?nego rodzaju lustra. Od ma?ych jednotaflowych szkie? po skomplikowane projekty sk?adaj?ce si? nawet z kilkudziesi?ciu szkie? r?nego typu.